Algemene voorwaarden Landa Penders


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Landa Penders: de eenmanszaak Landa Penders, gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69940568.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Landa Penders een overeenkomst is aangegaan.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Landa Penders een overeenkomst is aangegaan.

1.5 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering (online) coaching en begeleiding, (online) training, workshops en fotografie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Landa Penders producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.

1.7 Partijen: Landa Penders en de opdrachtgever tezamen.

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.

1.9 Website: www.landapenders.com.Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Landa Penders en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Landa Penders zijn van toepassing. Landa Penders kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Landa Penders zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.

2.6 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.7 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.8 Indien Landa Penders op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

3.1 Een uitgebrachte offerte van Landa Penders is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Aanbiedingen en/offertes worden schriftelijk en/of digitaal door Landa Penders aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Landa Penders het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Landa Penders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Ieder aanbod van Landa Penders heeft uitsluitend betrekking op de diensten en/of producten, en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. In het aanbod van Landa Penders is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.6 Landa Penders kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8 Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Landa Penders pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Landa Penders een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Landa Penders verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod van Landa Penders.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Landa Penders, komt de overeenkomst pas tot stand indien Landa Penders schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan Landa Penders verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra Landa Penders de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra Landa Penders met de uitvoering daarvan is begonnen.

4.4 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal Landa Penders binnen een bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Landa Penders opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Landa Penders voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Landa Penders heeft daarbij het recht de overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Landa Penders heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.3 Landa Penders spant zich in om de gegevens die Landa Penders voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.4 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Landa Penders.

5.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever(s) uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.

5.6 Landa Penders is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Landa Penders wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Landa Penders beschikken over dezelfde kwaliteiten.

5.7 Landa Penders is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze door ingeschakelde derden zijn verricht.

5.8 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Landa Penders naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Landa Penders te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Landa Penders zijn verstrekt, heeft Landa Penders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.9 Landa Penders heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Landa Penders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Landa Penders heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is Landa Penders niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.11 Opdrachtgever is gehouden Landa Penders onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.12 Opdrachtgever is gehouden Landa Penders toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Landa Penders zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door Landa Penders benodigde materialen. Landa Penders heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet aan genoemde verplichtingen voldoet.

5.13 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Landa Penders afgenomen online cursus, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.Artikel 6. Termijnen

6.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Bij overschrijding van een leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Landa Penders schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Landa Penders alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk op te leveren dan wel uit te voeren. Landa Penders is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Landa Penders heeft verstrekt.

6.4 Verpakking en verzending van de door Landa Penders te leveren diensten en/of producten geschiedt op een door Landa Penders te bepalen wijze maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Landa Penders is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.Artikel 7. Prijzen en tarieven

7.1 Alle prijzen die Landa Penders hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis- verpakkings-, bezorg- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

7.2 Landa Penders heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

7.3 Indien Landa Penders een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is Landa Penders niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Landa Penders, dat in redelijkheid niet van Landa Penders kan worden gevergd, dat Landa Penders de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten. Artikel 8. Facturatie en betaling 

8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3 Landa Penders behoudt te allen tijde het recht om (volledige) vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

8.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.6 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Landa Penders het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

8.7 Landa Penders is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

8.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

8.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend: 

15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-

10% over de volgende € 2.500,-

5% over de volgende 5.000,- 

1% over de volgende € 190.000,-

0.5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.10 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Landa Penders ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

8.11 Bij niet tijdige betaling is Landa Penders gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

8.12 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 Landa Penders is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest. Artikel 10. Herroepingsrecht 

10.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Landa Penders mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

10.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegeven op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen.

10.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.

10.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 

10.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen schriftelijk dan wel per e-mail aan Landa Penders kenbaar te maken. 

10.6 De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk aan Landa Penders kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

10.7 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Landa Penders gegeven instructies te worden geretourneerd. 

10.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

10.9 Landa Penders vergoedt aan de consument het aankoopbedrag van het product/de dienst, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Landa Penders. 

10.10 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling. 

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door Landa Penders, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Landa Penders de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

11.2 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen. 

11.3 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

11.4 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.Artikel 12. Opzegging en annulering 

12.1 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn daarvoor is verstreken, is de opdrachtgever aan Landa Penders een vergoeding verschuldigd van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Landa Penders nader te bepalen schadevergoeding. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Landa Penders is gerechtigd deze schadevergoeding, naast de betaling van de reeds gemaakte kosten als volgt te berekenen en aan opdrachtgever in rekening te brengen:

€ 60,50 aan schadevergoeding bij annulering ten minste 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door Landa Penders. 

50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door Landa Penders.

75% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door Landa Penders.

100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering na aanvang van de uitvoering door Landa Penders.

12.2 Indien de opdrachtgever is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door Landa Penders. De opdrachtgever is in dat geval verplicht het volledige bedrag per direct te voldoen aan Landa Penders.

12.3 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Landa Penders vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

12.4 Landa Penders is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

12.5 Landa Penders behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Artikel 13. Verzetten van afspraken 

13.1 De opdrachtgever dient afspraken minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die verzet worden vóór deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met Landa Penders. Het is niet mogelijk om afspraken vaker dan driemaal te verzetten. 

13.2 Verzet de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft Landa Penders het recht gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.

13.3 Afspraken voor fotosessies kunnen kosteloos worden verzet, indien het verzetten van de afspraak een gevolg is van de weersomstandigheden. In dat geval wordt in overleg met Landa Penders een nieuwe afspraak ingepland.Artikel 14. Opschorting en ontbinding 

14.1 Landa Penders heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Landa Penders kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

14.2 Landa Penders is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

14.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Landa Penders op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.5 Landa Penders behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.Artikel 15. Levering en kwaliteit foto’s

15.1 De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, zo spoedig mogelijk, doch binnen zes weken na de fotoshoot geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Onbewerkte foto’s mogen niet worden gepubliceerd, RAW-files worden niet geleverd.

15.2 Landa Penders levert de geselecteerde, door haar bewerkte foto’s als eindproduct.

15.3 Landa Penders bewerkt de foto’s naar eigen idee en inzicht. De eerste aanpassingsronde voor het bewerken van de foto’s is kosteloos. Als de opdrachtgever meer of extra aanpassingen wil laten doorvoeren door Landa Penders, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

15.4 Indien Landa Penders de foto’s als eindproduct ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen te reageren. Bij geen bericht binnen 14 dagen van de opdrachtgever mag Landa Penders de aangeleverde foto’s als goedgekeurd en afgerond beschouwen en heeft Landa Penders het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

15.5 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de foto’s. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.

15.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.Artikel 16. Overmacht

16.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Landa Penders niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Landa Penders kan worden verlangd, dan is Landa Penders gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Landa Penders en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Landa Penders. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Landa Penders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Landa Penders niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.3 In geval van overmacht zal Landa Penders zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

16.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Landa Penders gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Landa Penders gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

16.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

16.6 Landa Penders is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle door Landa Penders geleverde producten blijven eigendom van Landa Penders tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Landa Penders hoofde van enige met Landa Penders gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten 

18.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Landa Penders. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Landa Penders daartoe bevoegd.

18.2 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Landa Penders te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Landa Penders openbaar te maken of te verveelvoudigen.

18.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Landa Penders tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, E-books, werkboeken, (audio en video)presentaties, en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Landa Penders, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

18.4 De inhoud van de website van Landa Penders, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Landa Penders en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is de gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Landa Penders.

18.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Landa Penders jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

18.6 De opdrachtgever vrijwaart Landa Penders tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

18.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Landa Penders, heeft Landa Penders recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. Artikel 19. Licentie/gebruik van foto’s 

19.1 Landa Penders verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s te verveelvoudigen en openbaar te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleent, tenzij Landa Penders anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door Landa Penders, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.

19.2 De opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Landa Penders voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

19.3 Landa Penders heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen. 

19.4 De naam van Landa Penders dient duidelijk bij een gebruik van fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij gebruik op social media dient de opdrachtgever Landa Penders (@landapenders) te taggen in het bericht en/of de foto. Bij gebruik op een website dient de opdrachtgever de naamsvermelding en/of link naar de site plaatsen: www.landapenders.com.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

20.1 Landa Penders heeft jegens de overeenkomst met opdrachtgever een inspanningsverplichting, waarbij Landa Penders de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Landa Penders heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.

20.2 Indien Landa Penders toch aansprakelijk kan worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

20.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens het in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Landa Penders beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

20.4 Landa Penders is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Landa Penders aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Landa Penders kan worden toegekend; 

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

20.5 Aansprakelijkheid van Landa Penders voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

20.6 Landa Penders is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 

aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;

het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die Landa Penders heeft verstrekt aan de opdrachtgever;

het ontbreken van foto’s of het verloren gaan van bestanden die Landa Penders aan de opdrachtgever heeft geleverd;

kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Landa Penders zijn geleverd;

natuurlijke slijtage of kleur- of vormafwijkingen van geleverde producten;

eventuele ongelukken door gebruik van geleverde producten; 

gebruik van de diensten en/of producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 

het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Landa Penders door de opdrachtgever; 

handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Landa Penders. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

overschrijding van uitvoerings- of leveringstermijnen;

fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur; 

storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de (online) coaching, programma’s, workshops, dan wel trainingen c.q. cursussen;

taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;

schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Landa Penders en/of de opdrachtgever;

schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 

20.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Landa Penders te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

20.8 Opdrachtgever zal Landa Penders vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

20.9 Landa Penders heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw product.Artikel 21. Vertrouwelijkheid

21.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

21.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

21.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Landa Penders verstrekt, zal Landa Penders te allen tijde zorgvuldig bewaren.Artikel 22. Klachten

22.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering of uitvoering daarvan schriftelijk/per mail aan de Landa Penders te worden medegedeeld. Landa Penders heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.Artikel 23. Rechts- en forumkeuze 

23.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Landa Penders is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.